TruckersMP Status

Multiplayer: Alpha 0.2.2.5.3
Euro Truck Simulator 2: 1.32.3.14s Launcher: 1.0.0.4
Launcher: 1.0.0.4 ETS2: 1.32.3.14s
American Truck Simulator: 1.32.4.1s ATS: 1.32.4.1s

Server status

Server status

(Refresh every 60 seconds)
Đang xếp theo thứ tự mặc định Xếp theo server đông nhất

Game time:


CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐÔNG NGƯỜI CHƠI PHỔ BIẾN

EU2 Calais City:

EU2 Calais:

EU2 Calais/Duisburg Road:

EU2 C-D Road:

EU2 Duisburg City:

EU2 Duisburg:

EU2 Brussel City:

EU2 Brussel:

EU2 Rotterdam City:

EU2 Rotterdam:

EU2 Amsterdam City:

EU2 Amsterdam:

EU2 Osnabrück City:

EU2 Osnabrück:

EU2 Düsseldorf City:

EU2 Düsseldorf:Euro Truck Simulator 2

ETS2 Europe 1 [Simulation]

311/2300

14 %
ETS2 Europe 2

3081/4200

73 %
ETS2 Europe 3 [No Cars]

823/2300

36 %
ETS2 South America

67/750

9 %
ETS2 Europe 4 [Freeroam]

60/2500

ETS2 Europe 5 [EU2 Rules]

108/3400


American Truck Simulator

ATS Europe

181/2000

9 %
ATS United States

128/1500

9 %

Thống kê truy cập

web stats visitors by country counter